Mislata rebrà de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives i de la Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica una ajuda econòmica de 37.169,45 € per a facilitar una solució habitacional immediata a les persones víctimes de violència de gènere, a les persones que hagen patit desnonament de l’habitatge habitual, a les persones sense llar i a altres persones especialment vulnerables afectades directament o indirectament per la Covid19.

Els recursos econòmics són definits pel Decret 60/2020, de 15 de maig, del Consell, d’aprovació de bases reguladores i concessió directa d’ajudes en matèria d’habitatge per a pal·liar situacions d’especial vulnerabilitat per la Covid-19. Des de l’endemà de la publicació al Diari Oficial, va eixir publicat el 25 de maig, està obert el termini perquè els ajuntaments sol·liciten l’ajuda directa.

Javier Gil, portaveu de Compromís per Mislata, ha instat a l’equip de govern durant la Junta de Portaveus a sol·licitar aquesta ajuda al més aviat possible “l’impacte que està tenint la situació excepcional d’emergència sanitària obliga a les administracions públiques, en l’àmbit de les seues competències, que adopten amb la celeritat màxima aquelles mesures tendents a pal·liar els efectes que està patint la nostra societat”.

Aquesta ajuda s’emmarca dins dels diversos programes per al pagament de les rendes de lloguer mitjançant la incorporació o modificació del Pla estatal d’habitatge 2018-2020. A conseqüència de la Covid19 s’ha incorporat el “Programa d’ajuda a les víctimes de violència de gènere, persones que hagen patit desnonament de l’habitatge habitual, persones sense llar i unes altres especialment vulnerables” a fi de facilitar a aquests col·lectius una solució habitacional immediata.

La Generalitat dota a Mislata de recursos para garantizar la vivienda de los grupos de población vulnerables

Mislata recibirá de la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas y de la Consellería de Vivienda y Arquitectura Bioclimática una ayuda económica de 37.169,45 € para facilitar una solución habitacional inmediata a las personas víctimas de violencia de género, a las personas que hayan sufrido desahucio de la vivienda habitual, a las personas sin hogar y a otras personas especialmente vulnerables afectadas directamente o indirectamente por el Covid19.

Los recursos económicos estan definidos en el Decreto 60/2020, de 15 de mayo, del Consejo, de aprobación de bases reguladoras y concesión directa de ayudas en materia de vivienda para paliar situaciones de especial vulnerabilidad por elCovid-19. Desde el día el 26 de mayo está abierto el plazo para que los ayuntamientos solicitan la ayuda directa.

Javier Gil, portavoz de Compromís per Mislata, ha instado al equipo de gobierno durante la Junta de Portavoces a solicitar esta ayuda lo antes posible “el impacto que está teniendo la situación excepcional de emergencia sanitaria obliga a las administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, que adopten con la celeridad máxima aquellas medidas tendentes a paliar los efectos que está sufriendo nuestra sociedad”.

Esta ayuda se enmarca dentro de los programas para el pago de las rentas de alquiler mediante la incorporación o modificación del Plan estatal de vivienda 2018-2020. Como consecuencia del Covid19 se ha incorporado el “Programa de ayuda a las víctimas de violencia de género, personas que hayan sufrido desahucio de la vivienda habitual, personas sin hogar y otras especialmente vulnerables” a fin de facilitar a estos colectivos una solución habitacional inmediata.