El govern de Mislata no dona alternatives perquè els llocs que alimenten a 88 famílies puguen treballar íntegrament

16 de desembre del 2020

El Mercat Ambulant dels dissabtes a Mislata és part de la nostra identitat com a poble, els costums que serveixen d’impuls per a que part del veïnat no isca del nostre municipi a fer les compres ja que amb la seua presencia retroalimenta a tot el comerç local. Per això, cal reivindicar la seua importància, més encara en temps difícils per a l’economia, especialment per al xicotet comerç, com els que estem vivint amb la pandèmia de la Covid-19. A Compromís considerem que els mercats ambulants són espais segurs ja que es realitzen a l’aire lliure i per tant  el risc de contagi és menor sempre que seguim les normes sanitàries pautades pel Govern del Botànic.

Ara per ara, l’Ajuntament s’ha oblidat dels comerciants del mercat ambulant. Podíem dir que no s’ha preocupat com han fet altres pobles de la nostra comarca com Catarroja o Paiporta, per citar dos exemples. A diferència d’ací, a Mislata només permet que es munte aquest mercat ambulant al 50%, mentre que en aquests municipis s’han preocupar i han pres les mesures necessàries seguint les recomanacions de la Conselleria de Sanitat, permetent a les treballadores i treballadors obrir els llocs al 100%.

“Estem totalment d’acord que la prioritat són les persones i la salut, però hem de ser coherents en les decisions, perquè igual que l’Ajuntament ha previst i ha ficat en la Plaça Major per al muntatge i el funcionament de la Fira de Nadal, no entenem per què a dia de hui no se li permet a les persones comerciants del mercat ambulant muntar el 100% dels seus llocs, com a Catarroja on governa Compromís i el PSPV te les delegacions de comerç. Li convide, senyor Bielsa a que parle amb ells, sense vergonya, per a que li expliquen com ho han fet. És només interès en les persones”, argumenta Javier Gil, portaveu de Compromís per Mislata.

“Ajudem als comerços Sr Alcalde, a tots sense cap excepció, eixe va ser el compromís que ens va fer amb els pressupostos per al 2021, no sols és repartir xecs que incentiven les compres, també és donar facilitats perquè puguen treballar en igualtat de condicions, aconseguisquen pagar les seues quotes d’autònoms i les seues famílies puguen  tirar avant. Encara ens cou a nosaltres i als comerciants com el seu gran objectiu amb la recuperació de l’autobús fa uns anys era que el veïnat poguera comprar en el Mercat Central de València. Esta a temps de canviar eixa mirada i fer polítiques per a que la gent compre els productes de qualitat en el Mercat Tradicional de Mislata amb l’impuls que oferix el mercat ambulant”, explica Javier Gil.

Ja fa varies setmanes que representants de Compromís per Mislata, s’han reunit amb membres de  l’Agrupació Independent de Venedors Autònoms de la Comunitat Valenciana (AIVAV) i Associació Venedors Ambulants de la Comunitat Valenciana( AVAME), amb  l’objectiu de buscar solucions i  traslladar al govern socialista les preocupacions d’aquest sector. Per això, escoltant a les dues parts i veient com s’ha solucionat aquesta situació al nostre voltant, des de Compromís sol·licitem que siga l’aforament el que es limite al 50% perquè els comerciants puguen muntar fins al 100%, tal com permet les noves indicacions de la Conselleria de Sanitat publicades el 5 de desembre.

Compromís reivindica que el mercado ambulante de Mislata con el 100% de paradas es posible

El gobierno de Mislata no da alternativas para que los puestos que alimentan a 88 familias puedan trabajar en su totalidad

16 de diciembre del 2020

El Mercadillo de los sábados en Mislata es parte de nuestra identidad como pueblo, las costumbres que sirven de impulso para que parte del vecindario no salga de nuestro municipio a hacer las compras, ya que con su presencia, retroalimenta a todo el comercio local. Por eso hay que reivindicar su importancia, más aún en tiempos difíciles para la economía, especialmente para el pequeño comercio, como los que estamos viviendo con la pandemia de la Covid-19. En Compromís consideramos que los mercadillos son espacios seguros puesto que se realizan al aire libre y por tanto el riesgo de contagio es menor siempre que sigamos las normas sanitarias pautadas por el Gobierno del Botànic.

Hoy por hoy, el Ayuntamiento se ha olvidado de los comerciantes del mercadillo. Podíamos decir que no se ha preocupado cómo han hecho otras pueblos de nuestra comarca como Catarroja o Paiporta, para citar dos ejemplos. A diferencia de aquí, Mislata solo permite que se monte este mercadillo al 50%, mientras que en estos municipios se han preocupado y han tomado las medidas necesarias siguiendo las recomendaciones de la Conselleria de Sanidad, permitiendo a las trabajadoras y trabajadores abrir sus paradas al 100%.

Estamos totalmente de acuerdo que la prioridad son las personas y la salud, pero tenemos que ser coherentes en las decisiones, porque igual que el Ayuntamiento ha previsto y ha puesto en la Plaza Mayor el montaje y el funcionamiento de la Feria de Navidad, no entendemos por qué a día de hoy no se le permite a las personas comerciantes del mercadillo montar el 100% de sus paradas, como Catarroja donde gobierna Compromís y el PSPV te las delegaciones de comercio. Le invito, señor Bielsa a que hable con ellos, sin vergüenza, para que le expliquen cómo lo han hecho. Es por el interés en las personas”, argumenta Javier Gil, portavoz de Compromís por Mislata.

“Ayudemos a los comercios Sr Alcalde, a todos sin ninguna excepción, ese fue el compromiso que nos hizo con los presupuestos para el 2021, no solo es repartir cheques que incentiven las compras, también es dar facilidades para que puedan trabajar en igualdad de condiciones, consigan pagar sus cuotas de autónomos y sus familias puedan salir adelante. Todavía nos duele a nosotros y a los comerciantes como su gran objetivo con la recuperación del autobús hace unos años era que el vecindario pudiera comprar en el Mercado Central de Valencia. Está a tiempo de cambiar esa mirada y hacer políticas para que la gente compre los productos de calidad en el Mercado Tradicional de Mislata con el impulso que ofrece el mercadillo”, explica Javier Gil.

Ya hace varías semanas que representantes de Compromís por Mislata, se han reunido con miembros de la Agrupación Independiente de Vendedores Autónomos de la Comunidad Valenciana (AIVAV) y Asociación Vendedores Ambulantes de la Comunidad Valenciana( AVAME), con el objetivo de buscar soluciones y trasladar al gobierno socialista las preocupaciones de este sector. Por eso, escuchando a las dos partes y viendo como se ha solucionado esta situación a nuestro alrededor, desde Compromís solicitamos que sea el aforo el que se limite al 50% para que los comerciantes puedan montar hasta el 100%, tal como permite las nuevas indicaciones de la Conselleria de Sanidad publicadas el 5 de diciembre.