El portaveu de Compromís per Mislata, Javier Gil, ha demanat a l’Ajuntament que elabore una guia de les mesures que està implementant al municipi per la Covid-19, amb la corresponent actualització de les dades a mesura que s’adopten noves acciones, per tal que la població estiga informada en tot moment de les decisions que pren el govern municipal.

També s’han sol·licitat una sèrie de propostes socials i d’estímul econòmic per a les famílies, autònoms i PIMES que Esquerra Unida ha fet arribar al regidor de Compromís: “volem agrair la tasca d’EUPV i el seu compromís amb la societat fent-nos arribar les seues idees davant la crisi de la Covid-19” ha comentat Gil.

A partir del treball col·laboratiu entre les dues formacions polítiques, s’ha demanat a l’Ajuntament que garantisca un servei d’assistència i atenció psicològica telefònica per a la ciutadania, així com garantir l’atenció integral de les dones víctimes de violència de gènere. Al mateix temps que es garantisca una adequada alimentació i subministrament de productes farmacèutics a domicili a la població més vulnerable afectada per la Covid-19 (persones en situació de vulnerabilitat i risc d’exclusió, persones malaltes, dependents, etc.).

En matèria fiscal, Compromís per Mislata i Esquerra Unida han sol·licitat a l’equip de govern que implemente una línia d’ajudes econòmiques per a PIMES i autònoms afectats per la crisi de la Covid-19. També que s’ajorne el pagament dels tributs municipals durant l’estat d’alerta, i es reprenguen els terminis en setembre del 2020. “El període de pagament de l’IBI comença en juny però les famílies afectades necessiten tindre un marge de temps per a poder recuperar els ingressos perduts i acordar aquesta mesura econòmica ara implica tranquil·litat per a les famílies” explica Gil.

Al mateix temps, es demana que s’implemente una revisió de les taxes municipals vinculades a l’activitat econòmica (exempcions, bonificacions, etc.), es garantisca el pagament de les factures pendents als proveïdors de l’Ajuntament i que aquest sol·licite a l’església catòlica l’Impost de Béns Immobles (IBI) d’aquelles propietats no dedicades al culte religió, i dedicar els ingressos a pal·liar els efectes generats per la crisi de la Covid-19.

———————————————————–

Compromís por Mislata propone medidas sociales y fiscales para paliar los efectos de la crisis

El portavoz de Compromís per Mislata, Javier Gil, ha pedido al Ayuntamiento que elabore una guía de las medidas que está implementando en el municipio por el Covid-19, con la correspondiente actualización de los datos a medida que se adopten nuevas acciones, para que la población esté informada en todo momento de las decisiones que toma el gobierno municipal.


También se han solicitado una serie de propuestas sociales y de estímulo económico para las familias, autónomos y PYMES que Esquerra Unida ha hecho llegar al regidor de Compromís: “queremos agradecer la tarea de EUPV y su compromiso con la sociedad haciéndonos llegar sus ideas ante la crisis del Covid-19” ha comentado Gil.


A partir del trabajo colaborativo entre las dos formaciones políticas, se ha pedido al Ayuntamiento que garantice un servicio de asistencia y atención psicológica telefónica para la ciudadanía, así como garantizar la atención integral de las mujeres víctimas de violencia de género. Al mismo tiempo que se garantice una adecuada alimentación y suministro de productos farmacéuticos a domicilio a la población más vulnerable afectada por el Coronavirus (personas en situación de vulnerabilidad y riesgo de exclusión, personas enfermas, dependientes, etc.).


En materia fiscal, Compromís per Mislata y Esquerra Unida han solicitado al equipo de gobierno que implemente una línea de ayudas económicas para PYMES y autónomos afectados por la crisis del Covid-19. También que se aplace el pago de los tributos municipales durante el estado de alarma, y se retomen los plazos en septiembre del 2020. “El periodo de pago del IBI empieza en junio pero las familias afectadas necesitan tener un margen de tiempo para poder recuperar los ingresos perdidos y acordar esta medida económica ahora implica tranquilidad para las familias” explica Gil.


Al mismo tiempo, se pide que se implemente una revisión de las tasas municipales vinculadas a la actividad económica (exenciones, bonificaciones, etc.), se garantice el pago de las facturas pendientes a los proveedores del Ayuntamiento y que este solicite en la iglesia católica el Impuesto de Bienes inmuebles (IBI) de aquellas propiedades no dedicadas al culto religioso, y dedicar los ingresos a paliar los efectos generados por la crisis del Covid-19.